ZD skály družstvo

Zemědělství

Zemědělská prvovýroba

Pěstování zemědělských plodin - agronom: Jaromír Žáček - tel: 733533492, e-mail: jzacek.zdskaly@seznam.cz

Evidence pozemků: Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková (Žáčková) - tel:733533343, e-mail: zackovalzdskaly@seznam.cz

Naše firma obhospodařuje celkem 1403 ha zemědělské půdy, z toho je 523 ha orné a 880 ha travních porostů.

Na orné půdě pěstujeme řepku ozimou, sladovnický ječmen, krmnou pšenici, triticale, ozimý ječmen a oves. Trvalé travní porosty jsou rozděleny na 240 ha pastvin, které udržujeme pro pastevní odchov skotu a 640 ha luk, na kterých sklízíme ve formě travních senáží a sena potravu pro náš skot.

Živočišná výroba

Zootechnik: Přikryl Miloslav - tel: 733533491, e-mail: miloslavprikryl@seznam.cz      

Hlavním programem živočišné výroby je pastevní odchov masného skotu - 260 ks plemene charolais - z toho asi 50 ks čistokrevných krav, dále provozujeme ve spolupráci s Jihočeským chovatelem odchovnu plemenných býků masných plemen, kde testujeme asi 185 kusů masných býků, kteří jsou testováni a bonitováni výběrovou komisí a následně v dražbě prodáni do přirozené plemenitby nebo inseminace.

 

Zemědělské služby

Služby zemědělskou technikou:

Jaromír Žáček - tel: 733533492, e-mail: jzacek.zdskaly@seznam.cz
Milan Fabiánek - tel: 733533490, e-mail: malyfabian@seznam.cz

Sklizeň obilovin, pícnin, příprava půdy, setí technikou NEW HOLLAND, PÖTINGER.

Doprava velkoobjemovým návěsem, kontejnerová doprava nad 12 tun, přeprava a sběr kulatých balíků do pruměru 180cm.